Telefon: +36-84-310-168, +36 30 588 3939 | Cím: 8600 Siófok Budai Nagy Antal utca. 1-3.

Echo Penisola Kft.

PARTFM.HU

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
– hatályos 2019 július 31-től –

1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a www.partfm.hu (továbbiakban: „Honlap”) weboldal használatával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Adatkezelő az Echo Penisola Kft.

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

2. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

3. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

2. Az adatkezelő személye

Név: Echo Penisola Kft.
E-mail: info@partfm.hu
Telefon: 06 84 310 168
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Cégjegyzékszám: 01 09 339498
Adószám: 22784670-2-41

3. Alapvető információk

1. Ha az Echo Penisola Kft. általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az Echo Penisola Kft. mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy az Echo Penisola Kft. más jogos érdeke szükségessé teszi.

2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Echo Penisola Kft. a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az Echo Penisola Kft. nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az Echo Penisola Kft. nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában az Echo Penisola Kft.-t megtévesztik.

A hozzájárulás megadása

1. Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
2. minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.
3. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az Echo Penisola Kft.. részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
4. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
5. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
6. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
7. Az Echo Penisola Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
8. Az Echo Penisola Kft. nem végez profilalkotást.

4. A WWW.PARTFM.HU INTERNETES HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS FONTOS RÉSZLETEI

1. HONLAP HASZNÁLATA, NYEREMÉNYJÁTÉKOK, DIREKT MARKETING

Érintettek www.partfm.hu internetes honlapot használó természetes
személyek (továbbiakban Felhasználó, Érintett)
Adatkezelés célja 1. a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás
2. Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása, és egyes adózási tárgyú jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése
3. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban
4. Felhasználói jogosultságok azonosítása
5. statisztikák, elemzések készítése
6. a Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés
7. panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz
8. egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása
Kezelt adatok köre 1. a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe
2. nyereményjáték nyertese esetén név, lakcím, adóazonosító jel
3. Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalmak
4. a honlapon alkalmazott Cookie-k (ld. cookie tájékoztató)
5. Az Echo Penisola Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t a Felhasználó törölheti számítógépéről, valamint böngészőjében a cookie-k alkalmazását letilthatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
6. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Echo Penisola Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Adatkezelés jogalapja 1. Az Echo Penisola Kft. személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
2. Az Echo Penisola Kft. a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Echo Penisola Kft. jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzíti.
3. Nyereményjáték esetén a játékosok adatait az Echo Penisola Kft. az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a www.partfm.hu weboldalra feltöltik adataikat abból a célból, hogy részt vegyenek az Echo Penisola Kft. aktuális nyereményjátékában. A nyertes adataira vonatkozó megőrzési kötelezettség jogszabályon alapul.
4. Panaszkezelés és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogosérdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)
Adatfeldolgozó Az Echo Penisola Kft. az alábbi adatfeldolgozók részére továbbít személyes adatokat:
Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
Üzemeltető: Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.)Az adatfeldolgozók a Felhasználók azon személyes adataihoz férnek hozzá, amely személyes adatokat a Felhasználók a weboldalakon megadnak.
Az adatkezelés időtartama 1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Echo Penisola Kft. a rögzítésüket követően legfeljebb 6 óráig tárolja.
2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, az Echo Penisola Kft. az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 30. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. panaszkezelés, jogviták, ld. fentebb) a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. A panaszról felvett jegyzőkönyvet az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége folytán 5 évig köteles megőrizni.
3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri a Személyes adatok törlését.
4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
5. Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait a Szolgáltató további 8 évig őrzi.

2. SZERKESZTŐI TARTALMAK

Érintettek A Honlap tartalmaiban szereplő személyek.
Adatkezelés célja Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép nyomtatott sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult)
Kezelt adatok köre Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)
Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás
Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen történő részvétel esetén). Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság,
véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása
Adatfeldolgozó Megbízott fotóriporterek, megbízott újságírók.
Az adatfeldolgozók az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van. Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozó és az Echo Penisola Kft. közötti elszámolásig tart.
Az adatkezelés időtartama A nyomtatott és digitális sajtótermékekben megjelent tartalmakat az
Echo Penisola Kft. archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik

5. Adatfeldolgozás

1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
2. Az Echo Penisola Kft. az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük az Echo Penisola Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

 1. kézbesítés
  2. tárhelyüzemeltetés
  3. informatikai támogató jellegű szolgáltatás
  4. hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
  5. ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése
  6. vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
  7. hirdetések felvétele és továbbítása az Echo Penisola Kft. felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
  8. előfizetői és hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
  9. fényképkészítés, újságírás

3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) az Echo Penisola Kft. igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.
4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Echo Penisola Kft. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Echo Penisola Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

Az egyes adatkezelések ismertetésénél az Echo Penisola Kft. felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

1. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a Echo Penisola Kft.-hez tartozó üzletrészt vagy az Echo Penisola Kft.-hez tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben az Echo Penisola Kft. által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, az Echo Penisola Kft. azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.

2. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – az Echo Penisola Kft. számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy az Echo Penisola Kft., ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Echo Penisola Kft.-n kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. Az Echo Penisola Kft. az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.

3. Az Echo Penisola Kft. jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Echo Penisola Kft. nem tehető felelőssé.

7. Adattovábbítás harmadik országba

1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Echo Penisola Kft. nem továbbít személyes adatot.
2. Adott esetben az Echo Penisola Kft. harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe.

8. Adatbiztonság

1. Az Echo Penisola Kft. az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
2. Az Echo Penisola Kft.az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
3. Az Echo Penisola Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Echo Penisola Kft. azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Echo Penisola Kft.-nek. Az Echo Penisola Kft. ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
4. Az Echo Penisola Kft. kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Echo Penisola Kft. általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a z Echo Penisola Kft.nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
5. Az Echo Penisola Kft. valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
6. Az Echo Penisola Kft. az Érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének megóvása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett adatbázisokban tárolja. A z Echo Penisola Kft. a személyes adatok védelmét hálózati, infrastrukturális védelemmel (tűzfalakkal, tartalomszűréssel, antivírus programokkal) biztosítja.
7. Az Echo Penisola Kft. informatikai rendszere naplózza az adatokhoz történő hozzáféréseket, pontosan rögzítve azt, hogy melyik file-hoz mikor, milyen felhasználói fiókot használva fértek hozzá. Az Echo Penisola Kft. valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan a cég által jóváhagyott vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
8. Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek, berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, adattároló eszközök, hálózati felhasználói fiókok, céges email postafiókok az Echo Penisola Kft.. tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólag a cég és partnerei üzleti ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére használhatóak. Ezen informatikai rendszerek, erőforrások használatára azon munkatársak jogosultak, akiknek az ilyen jellegű feladatokat munkaköri leírásuk kifejezetten előírja.

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
2. Az Echo Penisola Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Echo Penisola Kft. – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Echo Penisola Kft., figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
5. Az Érintett kérelmére az Echo Penisola Kft. tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az Echo Penisola Kft.által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
6. Kérelemre az Echo Penisola Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
8. Az Érintett kérheti, hogy az Echo Penisola Kft. a személyes adatokat törölje, ha

▪ azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
▪ ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
▪ az adatkezelés jogellenes;
▪ azokat az Echo Penisola Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
▪ az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

9. A z Echo Penisola Kft. fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
▪ a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
▪ az azt előíró, az Echo Penisola Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
▪ jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

10. Az Érintett kérésére az Echo Penisola Kft. korlátozza az adatkezelést, ha
▪ az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
▪ bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
▪ az Echo Penisola Kft. már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
▪ Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az Echo Penisola Kft. az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
▪ A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az Echo Penisola Kft. az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az Echo Penisola Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
▪ Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
▪ ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
▪ ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

11. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az Echo Penisola Kft.-től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást az Echo Penisola Kft.-től.

12. Ha az Echo Penisola Kft. az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

13. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Echo Penisola Kft. felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

14. Az Echo Penisola Kft. értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók:5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre.

Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név: Echo Penisola Kft.
E-mail: info@partfm.hu
Telefon: 06 84 310 168
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Cégjegyzékszám: 01 09 339498
Adószám: 22784670-2-41

12. Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019.07.31. napjától alkalmazandó.